VÁMOS TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

I.

A Vámos Települések Szövetségének jogállása:

 

1./ A Szövetség neve:  Vámos Települések Szövetsége. Rövidített nevén: VTSZ, amely önálló jogi személy. Vezetőségét a belépett tagok választják. A Szövetség a tagok által meghatározott, elfogadott Alapszabály szerint működik. Éves tervét és feladatait Választott Elnöksége határozza meg a tagok jóváhagyásával.

2./  A Szövetség székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

3./ Szövetség nemzetközi kapcsolataiban az alábbi elnevezéseket alkalmazza:

angolul: Association of Communities named „ Vámos „,
franciául: Association des Municipalitiés avant le nom „ Vámos „,
németül: Interessensverband der Stádte „ Vamos „.

A szövetség jelképe4./ A szövetség jelképe: Egy Máté evangélista „meghívásának„ történetét ábrázoló négyzet alapú kép. A kép alsó részén a „vámos települések szövetsége„ felirat helyezkedik el, amely felett bal oldalt látható a korábbi vámszedő Lévi (a későbbi evangélista Máté), amint egy asztal előtt ül – előtte az asztalon mérleg látható – a háttérben egy három boltíves vámszedő épülettel. A kép jobb oldalán három tógába öltözött álló férfi látható, akik közül a Mátéhoz legközelebb eső a glóriával a feje körül ábrázolt Jézus, amint jobb kezét Máté felé nyújtva „meghívja” őt tanítványai közé.
A jelkép alkalmazásának esetei:
– ünnepi üléseken
– elismerések adományozásakor
– kiadványok szerkesztésénél
– tagsági viszonyt igazoló dokumentáción
– bel- és külkapcsolatokkal összefüggő rendezvények alkalmával
– tagtelepülések helyi rendezvényein

II.

A Szövetség célja és feladatai:

1./   A szövetség céljai:

a)    a „Vámos” nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolatok kialakítása /így baráti, idegenforgalmi, kulturális, sport stb./
b)    az egyes települések hagyományainak, kultúrájának egymással történő megismertetése, a tapasztalatok átadása
c)    a települési önkormányzatok közötti segítségnyújtás /anyagi, vagy egyéb természetbeni támogatással / pl. jelentős a település nagy részét érintő elemi csapás/

E célok elérése, a kapcsolatok ápolása érdekében, minden évben megrendezik  – és hagyománnyá fejlesztik – a „ Vámos Települések Találkozóját „ – váltakozó helyszíneken, melynek pontos időpontja mindig a rendező önkormányzat véleményének figyelembevételével kerül meghatározásra

2./   A célkitűzések megvalósítása érdekében a Szövetség feladata, hogy

a)    Tájékoztassa a sajtót és más hírközlő szerveket a Szövetség munkájáról.
b)    Kapcsolatot teremtsen és tartson mindazokkal a szervezetekkel, amelyeknek a tevékenysége kapcsolódik a Szövetség feladataihoz.
c)    Működtessen információs adatbankot.

III.

A Szövetség tagsága

1./    A Szövetség a vámos nevet viselő települések önkormányzataiból áll.

A szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a szövetség célkitűzéseinek megvalósítását a maga eszközeivel segíti, az alapszabály rendelkezéseit elfogadja és vállalja az – elnökség által a pártoló tag egyéni lehetőségeinek figyelembevételével megállapított ill. elfogadott – éves pártoló-tagsági díj megfizetését.
A szövetség pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik.

2./    A Szövetség tagja lehet minden olyan hazai vagy külföldi önkormányzat, aki a szövetség munkájában önként részt kíván venni, nevében a „ vámos „ nevet viseli, vagy korábban viselte és vállalja az évi tagdíj megfizetését ill. az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3./     A Szövetség tagja lesz, akinek a jelentkezését az elnökség egyszerű   szótöbbséggel hozott határozatával elfogadja.

4./  A Szövetség tagjai éves tagdíjat fizetnek, mely egységesen valamennyi településvonatkozásában 25.000 Ft + 25,- Ft/fő/év.

A tagdíj kiszámításának alapja az előző évi KSH adatok alapján meghatározott lakossági létszám.

A tagok a tagdíjat a teljes naptári évre, a tárgyév május 15. napjáig kötelesek befizetni a Szövetség elnöksége által megnyitott bankszámlára – átutalással.

A Szövetség bankszámlavezetője: Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet.
bankszámlaszáma: 62700018-10927023

5./    A tagság megszűnik:

a)    A tag kilépésével, a kilépésre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján, a kilépés  napjával.
b)    Kizárással.
c)    A tag jogutód nélküli megszűnésével.

6./    Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes      magatartást tanúsít, vagy ha súlyosan megsérti a Szövetség alapszabályát.
A kizárásra vonatkozó döntést az elnökség 2/3-os többséggel hozza meg. A kizárásra vonatkozó döntés ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni.

IV.

A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei

1./  Szövetség tagjának jogában áll saját személyében vagy írásban meghatalmazott képviselője útján:

a)    A Szövetség közgyűlésén részt venni.
b)    Megválasztása esetén a Szövetség elnökségében tisztséget viselni.
c)    A közgyűlés és az elnökségi ülés napirendjére javaslatot tenni.
d)    A közgyűlésen, a közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában – ahol minden tagnak egy szavazata van – részt venni.
e)    Szövetségünk tagságát hivatalos iraton feltüntetni.
f)    A Szövetség érdekében végzett tevékenységéért költségtérítést felszámítani.

2./   A Szövetség tagjának kötelezettségei:

a)    A Szövetség célkitűzéseit támogatni, és munkájában tevékenyen részt venni.
b)    A Szövetség alapszabályát és a közgyűlések határozatait betartani, az    elnökségi ajánlásokat figyelembe venni.
c)    Az éves tagdíjat a megjelölt határidőre befizetni, átutalni.

V.

A Szövetség szervezete

A szövetség szervei:

a)    Közgyűlés
b)    Az elnökség
c)    Ügyviteli szervezet (titkárság)

VI.

A Szövetség közgyűlése

1./    A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés ülésein minden tagnak egy szavazata van.

2./    A közgyűlést évente kétszer, minden év áprilisában illetve az adott évi vámos települések országos találkozóinak megrendezésének időpontjában kell összehívni.

3./    A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót és ezzel együtt a javasolt napirendet a közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban kell megküldeni.

4./    Érvényes döntéseket csak olyan napirendi pontban lehet hozni, amelyek a közgyűlés napirendi pontjaiban szerepelnek. A napirendben nem szereplő kérdéseken túl csak a közgyűlésen résztvevők 2/3-ának hozzájárulásával lehet új napirendi pontot felvenni.

5./    A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)    A Szövetség alapszabályának jóváhagyása és módosítása.
b)    A tagsági díj összegének meghatározása, módosítása.
c)    A Szövetség elnökének, alelnökének és az elnökségi tagok megválasztása.
d)    A főtitkár megválasztása.
e)    A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása.
f)    A felügyelő bizottság éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
g)    A Szövetség éves költségvetésének megállapítása.
h)    A Szövetség feloszlatása.
i)    Tagfelvételi kérelmek elbírálása, elfogadása, elutasítása.
j)    Minden olyan ügy, amelynek megtárgyalását a Szövetség elnöksége a közgyűlés elé kívánja vinni.
k)    Örökös tiszteletbeli elnök cím adományozása.
l)    Örökös tiszteletbeli tag cím adományozása.
m)    Az elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő évi munkaterv jóváhagyása.
n)    Az elnökség kizáró határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása.
o)    Döntés a Szövetség megszüntetéséről és a vagyonuk felosztásáról, valamint más szervezetekkel való egyesülésről.
p)    Döntés az alapszabályban megállapított tagdíjtól eltérő tagdíj fizetéséről.

6./    Az „ Örökös tiszteletbeli elnök „ és az „ Örökös tiszteletbeli tag „ jogosult a Szövetség közgyűlésein, elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt venni, a Szövetség munkájában közreműködni.

7./    A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és két hitelesítő ír alá.

8./    A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság 50%-a + 1 tag jelen van.

9./    A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel ( jelenlévő tagok több, mint felének ) hozza nyílt szavazással, kivéve a kizárás, az alapszabály elfogadása, módosítása, a feloszlatás ill. a tisztségviselők megválasztása esetét, amelyekhez a jelenlévők legalább 2/3-nak szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor – jelen pontban meghatározott 2/3-os szavazati arányhoz kötött esetek kivételével – az ismételt közgyűlésre az eredeti időpontot követő 1 óra eltelte után kerül sor. Az azonos napirenddel összehívott, megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

10./    A közgyűlést és rendkívüli közgyűlést a Szövetség elnöke, alelnöke, akadályoztatásuk esetén a főtitkár hívja össze és vezeti. Rendkívül közgyűlést akkor kell összehívni – a kezdeményezéstől számított 30 napon belül -, ha azt a tagok legalább 20 %-a indítványozza írásban a Szövetség elnökénél.

VII.

A Szövetség elnöksége

1./    Az elnökség feladata:

a)    Gondoskodik a szövetséggel összefüggő szabályzatok és közgyűlési határozatok végrehajtásáról és annak kidolgozásáról,
b)    Évente legalább 2 alkalommal összehívja a közgyűlést
c)    Két közgyűlés közti időben irányítja a szövetség tevékenységét
d)    Előkészíti a tagok felvételéről, kizárásáról szóló javaslatot
e)    Elkészíti a szövetség éves munka- és pénzügyi tervét
f)    Dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy közgyűlés nem utal más szerv hatáskörbe

2./    A Szövetség elnöksége 6 főből áll: 1 fő elnökből, 1 fő alelnökből, 1 fő főtitkárból és 3    fő elnökségi tagból, akiket a közgyűlés választ. Az elnökség,  a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának mindenkori parancsnokát, mint az elnökség „ tiszteletbeli társelnök „-ét meghívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseire. A „ tiszteletbeli társelnök „ szavazati joggal nem rendelkezik, s a határozatképesség szempontjából sem kell figyelembe venni, azonban a közgyűlés és az elnökség ülésein jogosult  tanácskozási joggal részt venni.

3./    Az elnökség tagjainak megbízása 4 évre szól, akikről az ügyviteli szervezet név és cím szerinti felsorolásban nyilvántartást vezet. Ha mandátumuk időtartama alatt az elnökségi tagok kiválnak, az elnökség kooptálással kiegészülhet. A kooptált tagok száma 2 főnél több nem lehet.

4./    Az elnökség szükség szerint tart ülést. Az elnökségi ülések egyes napirendi pontjainak megvitatásához az elnök, tanácskozási joggal a tagok egyes képviselőit is meghívhatja ( kibővített elnökségi ülés ).

5./    Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel ( jelenlévő elnökségi tagok többségének szavazatával ) nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

A jelenlévők legalább 2/3-nak a szavazata szükséges:

a)    A szervezet és működési szabályzat elfogadásához és módosításához
b)    Gazdálkodási ügyekben
Az elnökség esetenként írásban (fax, levél, elektronikus levél) is dönthet.

6./    Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és két hitelesítő ír alá

7./    A Szövetség elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

8./    A szervezet és működési szabályzat tartalmazza a Szövetségi tisztségviselők feladatait, az elnökségi ülések rendjét

VIII.

A Szövetség ügyintézése

1./    A Szövetség feladatai ellátására saját ügyviteli, munka szervezettel rendelkezik, amelynek vezetését az elnökség által  megállapított díjazás, költségtérítés ellenében a főtitkár végzi.

2./    A főtitkárt, a közgyűlés választja meg, és tagja a Szövetség elnökségének. A főtitkár megbízatásának időtartama megegyezik az elnökség tagjainak megbízatásával.

3./ A főtitkár, az ügyviteli feladatok ellátása érdekében ügyviteli munkatársakat jogosult maga mellé választani, akik feladataikat a jelen fejezet 1./ pontja szerint megállapított díjazás, költségtérítés keretei között látják el.

4./ A főtitkár jogai, kötelezettségei:

a)    Az ügyviteli szervezet irányítása
b)    Szükség szerint ügyviteli munkatársak megválasztása
c)    Az elnökségi ülések, közgyűlések anyagainak előkészítése, és az elnökségi ülések, közgyűlések megszervezése
d)    Kapcsolattartás a tagokkal
e)    A gazdálkodási terv feladatok szerinti megoldása

IX.

A Szövetség képviselete

1./ A Szövetséget harmadik személy előtt az elnök, az alelnök, a főtitkár vagy az elnökség által meghatalmazott elnökségi tag képviseli.

2./ Aláírásra jogosult:

a)    Önállóan az elnök és a főtitkár
b)    Az elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, gazdálkodási ügyekben 2 tag

X.

Felügyelő bizottság

1./    A Szövetség törvényes működését és gazdálkodását a közgyűlés által választott FB ellenőrzi. Az FB az elnökkel együtt 3 főből áll. A felügyelő bizottság elnökét a bizottság megválasztott tagjai maguk közül választják.

2./    A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet, semmilyen tagsági viszony nem állhat fenn a település szövetséggel, kizárólag a küldöttgyűlésnek van alárendelve, és annak tartozik felelősséggel.

3./    A Felügyelő Bizottság legalább évente egyszer tart ülést, amelyet annak elnöke hív össze és akkor határozatképes, ha azon a tagok mindegyike jelen van.

4./    A Felügyelő Bizottság ellenőrzéseiről, állásfoglalást, jelentést, míg tevékenységéről minden évben beszámolót készít, amelyet a közgyűléssel ismertet.

XI.

Ad hoc bizottságok

1./    Egyes feladatok ellátására az elnökség ad hoc bizottságokat hozhat létre.

2./        A választások előkészítésére az elnökség Jelölő Bizottságot hoz létre a tagok képviselőinek sorából. A Jelölő bizottság feladata a választások előkészítése, a tagok véleménye alapján javaslattétel az elnökségre és a Felügyelő Bizottságra.

XII.

A Szövetség gazdálkodása

1./    A szövetség bevétele az évi tagdíjból, jogi személyek, magánszemélyek és egyéb szervezetek önkéntes felajánlásaiból, a pályázatokon elnyert támogatásokból és a szövetségi rendezvények bevételeiből tevődik össze.

2./    A támogatásként kapott pénzeszközöket a szövetség céljainak megfelelően kell felhasználni.

3./    A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a szövetség vagyonát meghaladó tartozásokért tagjai vagyoni felelősséget nem vállalnak.

4./    A szövetség megszűnése esetén vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés dönt.

5./    A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök egy személyben, vagy az alelnök és egy elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

XIII.

Hatálybalépés

Az alapszabály a 2007. július 27-én megtartott, „ Vámos Települések Szövetsége „ alakuló közgyűlésén került elfogadásra. Hatályba lépés napja: 2007. július 27-e.

Társadalmi szervezet képviselője.
 „Vámos Települések Szövetsége” tagjainak nyilvántartása:
Önkormányzat Székhelye Képviselője
Nemesvámos 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 43. Sári Lajos, 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 23.
Sajóvámos 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Komjáthy Lajosné, 3712 Sajóvámos, Dózsa u. 18.
Somogyvámos 8699 Somogyvámos, Csepregi L u. 8. Böröcz János, 8699 Somogyvámos, Fő u. 77.
Vámosatya 4936 Vámosatya, Szabadság út. 108. Szász József, 4936 Vámosatya, Szabadság u. 44.
Vámoscsalád 9665 Vámoscsalád, Fő út. 102. Németh Imre, 9665 Vámoscsalád, Fő út. 108.
Vámosgyörk 3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 21. Hám László, 3291 Vámosgyörk, Visontai Kovács L u. 2.
Vámosoroszi 4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 17. Végh Endre, 4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 13.
Vámospércs 4287 Vámospércs, Béke u. 1. Ménes Andrea, 4287 Vámospércs, Vasútállomás
Vámosújfalu 3941 Vámosújfalu, Csécsni N Pál út. 8. Felházi József, 3934 Tolcsva, Arany J u. 20/a.
Vámosszabadi 3941 Vámosszabadi, Szabadi u. 7. Mezőfi István, 3941 Vámosszabadi, Temető u. 11.
 „Vámos Települések Szövetsége” Elnöksége tagjainak nyilvántartása
Tisztség Név Cím
Elnök Hám László 3291 Vámosgyörk, Visontai Kovács L u. 2.
Alelnök Sári Lajos 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 23.
Főtitkár Bók Mihály 2089 Telki, Tulipán u. 429/2. hrsz
Elnökségi tag Ménesi Andrea 4287 Vámospércs, Vasútállomás
Elnökségi tag Németh Imre 9665 Vámoscsalád, Fő út. 108.
Elnökségi tag Felházi József 3934 Tolcsva, Arany J u. 20/a.